Oct 10

判断问题 不指定

bkkkd , 11:08 , 开发应用 , 评论(0) , 引用(0) , 阅读(3047) , Via 本站原创 | |

平时对于数字与数字的判断,我是用==为判断,但是对于字符串与0的时候却不能这要,
有一些时候提交的数据有可能是字符串和数字两种,我今日遇到的问题就是这样了
关于根据论坛的等级来判断来给一个有效数值
function getdb($groupid)
{
   if($groupid==0){
   $var=100;
   }
   elseif($groupid==1){
   $var=200;
   }
   elseif($groupid=='admin'){
   $var=300;
   }
   else $var=0;
   return $var;
}
如果传过来的$groupid是数字的话当然没问题
但如果当我传过来的为admin时,返回的却是100
即把$groupid等于0为看了。
后来在手册中查到

表格 O-2. 用 == 进行松散比较TRUEFALSE10-1"1""0""-1"NULLarray()"php"
TRUETRUEFALSETRUEFALSETRUETRUEFALSETRUEFALSEFALSETRUE
FALSEFALSETRUEFALSETRUEFALSEFALSETRUEFALSETRUETRUEFALSE
1TRUEFALSETRUEFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE
0FALSETRUEFALSETRUEFALSEFALSETRUEFALSETRUEFALSETRUE
-1TRUEFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSE
"1"TRUEFALSETRUEFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSE
"0"FALSETRUEFALSETRUEFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSE
"-1"TRUEFALSEFALSEFALSETRUEFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSE
NULLFALSETRUEFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSETRUETRUEFALSE
array()FALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSETRUEFALSE
"php"TRUEFALSEFALSETRUEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSEFALSETRUE

其中字符串与0比较时会返回真值

发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]